Algemene Voorwaarden JB Voetverzorging Pedicurepraktijk

De Algemene Voorwaarden JB Voetverzorging Pedicurepraktijk zijn van toepassing op alle diensten die worden verleend/verricht door JB Voetverzorging Pedicurepraktijk. (De algemene voorwaarden voor de webwinkel staan onderaan deze pagina)

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen JB Voetverzorging en een cliënt waarop JB Voetverzorging deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Diensten
JB Voetverzorging zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en ook volgens de code van de Voetverzorger.

3. Afspraken
Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch, via e-mail of via Whats App worden gemaakt.

3.1 Verhindering afspraken en/of no-show en te laat verschijnen op een afspraak

3.1.1 Verhindering afspraken door cliënt

De cliënt dient verhindering van een afspraak zo spoedig mogelijk – bij voorkeur minimaal 48 uur van te voren, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan JB Voetverzorging door te geven. De afmelding kan telefonisch, per e-mail of Whats App geschieden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag JB Voetverzorging bij niet tijdig afzeggen honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Voor de eerste niet tijdig afgezegde afspraak wordt 50% van de behandelprijs in rekening gebracht. Vanaf de tweede keer niet tijdige afzegging wordt 100% van de behandelprijs in rekening gebracht. Het in rekening brengen van 50% of 100% van de behandelprijs gebeurt door middel van een betaalverzoek via Whatsapp of door middel van een factuur per e-mail. Het betaalverzoek of de factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan door cliënt.

Bij een derde niet tijdige afzegging door cliënt houdt JB Voetverzorging zich tevens het recht voor om geen nieuwe afspraak meer met betreffende cliënt te maken.

3.1.2 No-show door cliënt (niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding door cliënt)

Bij het niet verschijnen op een afspraak zonder afmelding door cliënt (hierna genoemd no-show), behoudt JB Voetverzorging zich het recht voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Voor de eerste keer no-show door cliënt wordt 50% van de behandelprijs in rekening gebracht. Bij de tweede keer no-show door cliënt wordt 100% van de behandelprijs in rekening gebracht. Het in rekening brengen van 50% of 100% van de behandelprijs gebeurt door middel van een betaalverzoek via Whatsapp of door middel van een factuur per e-mail. Het betaalverzoek of de factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan door cliënt.

Bij een tweede no-show door cliënt door cliënt houdt JB Voetverzorging zich tevens het recht voor om geen nieuwe afspraak meer met betreffende cliënt te maken.

3.1.3 Te laat verschijnen op een afspraak door cliënt

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag JB Voetverzorging de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 15 minuten te laat is voor de afspraak, kan de afspraak helaas geen doorgang meer vinden. Dit in verband met cliënten die na de te laat komende cliënt een afspraak hebben en die daardoor niet tijdig behandeld kunnen worden en/of het sluiten van de praktijk op de reguliere sluitingstijden.

3.3 Verhindering afspraken door JB Voetverzorging

Bij verhindering van de afspraak door JB Voetverzorging, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 12 uur van te voren.

3.4 Verhindering door overmacht door cliënt en/of JB Voetverzorging

Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling
JB Voetverzorging vermeldt alle tarieven van behandelingen en producten zichtbaar op de website van de praktijk als ook in de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt.

De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant, per pinbetaling of via Tikkie te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan JB Voetverzorging. Bij in gebreke blijven van betaling , kan de pedicure na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de client komen.

5. Personeel in de praktijk
Indien JB Voetverzorging dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een medisch-pedicure, podotherapeut of uw huisarts. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is JB Voetverzorging niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. De persoonlijke gegevens worden door JB Voetverzorging opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

7. Geheimhouding
JB Voetverzorging verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, JB Voetverzorging verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid
JB Voetverzorging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

JB Voetverzorging kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, doordat cliënt niet of niet tijdig heeft laten weten, een operatie of ingreep te ondergaan binnen 2 weken vanaf/na de behandeling bij JB Voetverzorging, of als cliënt een behandeling ondergaat bij JB Voetverzorging binnen 6 weken na een operatie of ingreep. Dit geldt ook als cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over de operatie of ingreep.

9. Beschadiging en diefstal
JB Voetverzorging is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. De pedicure zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. De pedicure is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. De pedicure heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De pedicure meldt diefstal bij de politie.

10. Garantie

10.1 Algemene garantie
JB Voetverzorging geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten, behalve op nagellak en gellak. Deze garantie komt te vervallen indien:

  • de cliënt andere producten dan de door de pedicure geadviseerde heeft gebruikt,
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt,
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd,
  • de cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen twee werkdagen heeft opgevolgd,
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

10.2 Garantie op nagellak en gellak

Op nagellak en gellak behandelingen wordt geen garantie gegeven.

10.2.1 Gellak

Is uw gellak binnen 1 week na het zetten van de behandeling beschadigd? Neem dan contact met ons op, dan lossen we dat graag in overleg met u op. Dit is een service die wij verlenen, het betreft echter geen garantie. Vanaf 7 dagen na het zetten van de gellak behandeling kunnen wij beschadigde gellak niet meer repareren, aangezien dan niet meer te achterhalen is wat de oorzaak is van de beschadiging van de gellak. Het is na 7 dagen namelijk niet meer vast te stellen of de beschadiging verband houdt met het lakken of dat dit door een invloed van buitenaf komt.

10.2.2 Gewone nagellak

Gewone nagellak (dit betreft alle nagellak, behalve gellak) kunt u niet laten repareren aangezien dit aan beschadiging onderhevig is. Bij nagellak krijgt u altijd het advies dit voldoende lang te laten uitharden, minimaal 1,5 uur, voordat u sokken en/of schoenen aantrekt. JB Voetverzorging is niet aansprakelijk voor beschadiging van de nagellak na het zetten hiervan.

10.3 Garantie bij schimmelnagelbehandelingen

Op schimmelnagelbehandelingen wordt geen garantie van slagen gegeven.

Dit vertellen wij u ook bij een eerste behandeling. Deze zekerheid kunnen wij u namelijk nooit garanderen. Er zijn zeer veel soorten schimmels en we weten nooit van te voren of de middelen die we inzetten tegen de schimmel gaan werken. Een resultaat ziet u meestal pas na enkele weken of maanden. Soms is het nodig om na enige tijd bij te stellen met de middelen die we inzetten. Bij een schimmelnageltraject vragen wij ook veel van uw eigen inzet in het gebruik van de middelen. De behandeling valt of staat voor een heel groot deel in het consequent en zeer regelmatig behandelen met middelen tegen schimmel. Dit moet dus wel een beetje bij u passen. Het regelmatig behandelen van uw schimmelnagels bij de pedicure ondersteunt de weg naar gezondere nagels. Het behandelen van schimmelnagels is een lang proces van maanden tot soms wel langer dan een jaar. Het behandelen van schimmelnagels biedt echter geen zekerheid dat de schimmel (geheel) zal verdwijnen.

10.3 Garantie bij wratbehandelingen

Op wratbehandelingen wordt geen garantie gegeven.

Bij JB Voetverzorging worden de wratbehandelingen gedaan met een HTC pen. Deze behandeling zal meerdere keren herhaald moeten worden om resultaat te verkrijgen. Dit behandeltraject bespreken wij met u. We bespreken ook na elke behandeling of u het traject wilt voortzetten, wilt bijstellen of wilt stoppen. Wratten kunnen erg hardnekkig zijn en zijn daarom soms slecht behandelbaar. Wij adviseren u dan bijvoorbeeld contact met uw huisarts op te nemen of ondersteunende producten te gebruiken om de wrat(ten) mee te behandelen.

11. Klachten
Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan JB Voetverzorging.

JB Voetverzorging dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal JB Voetverzorging de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien JB Voetverzorging en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag
De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt, al dan niet na een waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft JB Voetverzorging het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. JB Voetverzorging heeft ook het recht om in een dergelijke situatie geen nieuwe afspraken meer de cliënt te maken. Bij ernstig onbehoorlijk gedrag, zoals bijvoorbeeld belediging of bedreiging, zal JB Voetverzorging hiervan ook aangifte doen bij de politie.

13. Recht
Op elke overeenkomst tussen JB Voetverzorging en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Algemene voorwaarden JB Voetverzorging - Voetverzorgingswinkel/webwinkel

In onderstaand document leest u de algemene voorwaarden van de Voetverzorgingswinkel, de webwinkel, van JB Voetverzorging. Deze algemene voorwaarden zijn op al uw online aankopen via de Voetverzorgingswinkel van toepassing. U kunt door het document scrollen om het te lezen.